A term√©kd√≠j szab√°lyoz√°s v√°ltoz√°sai 2015.01.01-tŇĎl

√ćrta: D√°vid Burghardt 2015.01.12

A 2015. január 1-jétŇĎl érvényes környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény változásait az alábbiakban foglaljuk össze.

A módosított jogszabály szerint változnak a termékdíj tételek, illetve 2015-tŇĎl újabb termékeket vonnak be a termékdíj köteles termékek körébe.

A díjtétel változások fŇĎbb eleme, hogy az italféleségeknél korábban érvényes kereskedelmi díjtételek, a fém csomagolószer kivételével kivezetésre kerültek. Így néhány díjtétel alacsonyabb mértékŇĪ lesz. A mŇĪanyag és az üveg díjtétele növekedni fog, magasabb lesz a reklámhordozó papírok díjtétele is.

Az elektronikai termékek, berendezések díjtételei is változnak. Ezen termékkörnél még fontosabb változás, hogy a kötelezettség alá tartozó termékek köre jelentŇĎsen kibŇĎvült. 

A termékdíj köteles termékek köre a következŇĎ termékekkel bŇĎvül 2015.01.01-tŇĎl:

 • egyéb mŇĪanyag termék
 • egyéb vegyipari termék
 • irodai papír

Termékdíj-köteles egyéb mŇĪanyag termékek:

 • mŇĪvirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei, ezekbŇĎl készült áru vtsz szám: 6702 10

Termékdíj-köteles egyéb vegyipari termékek köre:

 • szappanok, szerves felületaktív termékek, bŇĎr mosására szolgáló készítmények, impregnált vatta, nemez, nem szŇĎtt textília (3401)
 • szerves felületaktív anyagok, készítmények, mosó-, és tisztító készítmények (3402)
 • súrolókrémek és -porok, más súrolókészítmények (3405)
 • hajápoló szerek (3305)
 • borotválkozás elŇĎtti, vagy -utáni készítmények, dezodorok, fürdŇĎhöz való készítmények, szŇĎrtelenítŇĎk, szépség-, vagy testápoló szerek, helyiség szagtalanítók (3307)

Termékdíj-köteles irodai papírok köre:

"információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra"

 • nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra tekercsben vagy téglalap alakú ívben bármilyen méretben a végfelhasználó számára kiszerelve (4802), kivéve: könyv alappapír
 • Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötŇĎanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben) bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve, kivéve : könyv alappapír;
 • Regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, elŇĎjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendezŇĎ (cserélhetŇĎ lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti ŇĪrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyŇĪjtemények számára papírból vagy kartonból, kivéve: a reklámhordozó papírnak minŇĎsülŇĎ termékeket

Csomagolószerek közül 2015 január 01-tŇĎl csomagolószernek minŇĎsül:

 • páralekötŇĎ anyag (3802)
 • mŇĪanyag élvédŇĎ profil (3917)
 • mŇĪanyag rugalmas tömlŇĎ (3917 32, 3917 39)
 • kerámiából készült termék áru csomagolására (6909 90)
 • Vasból vagy acélból készült pántolószalag (7211)

A tárgyi hatály bŇĎvítésének nem teljes körŇĪ áttekintése

Nagygépek: kazán, folyadékszivattyú, csigás emelŇĎ, szövŇĎgép, elektromotor, áramfejlesztŇĎ egység, transzformátor, elektromágnes, gyújtó- vagy indítókészülék

Kisgépek: kapcsoló, relé, biztosíték, csatlakozó, jelzŇĎkészülék, jegesedés gátló, vibrációs masszírozó készülék, idŇĎkapcsoló, óraszerkezet

IT berendezések: lemezek, szalagok, adathordozók, integrált áramkör, antennaerŇĎsítŇĎ

Szórakoztató elektronika: fotovoltaikus elem, vezeték nélküli infravörös távirányító eszköz

Barkácsgépek, szerszámok: elektromos talaj-elŇĎkészítésre vagy - megmunkálásra szolgáló gép, fémipari eszterga, sorjázó, élezŇĎ, köszörülŇĎ, csiszoló, tükrösítŇĎ, fényezŇĎ vagy más módon simító szerszámgép, gyalugép, vésŇĎ-, hornyoló-, üregelŇĎ-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülŇĎ vagy fogaskerék-simítógép, fŇĪrészgép, vágógép, szerszámgép, forrasztógép, keményforrasztó gép, hegesztŇĎgép

EllenŇĎrzŇĎ és vezérlŇĎ eszközök: vezérlŇĎpult, fajsúlymérŇĎ és hasonló folyadékban úszó mérŇĎmŇĪszer, hŇĎmérŇĎ, pirométer, barométer, higrométer és pszichométer, folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzŇĎinek mérésére vagy ellenŇĎrzésére szolgáló eszköz, mŇĪszer és készülék, háztartási vagy laboratóriumi mérŇĎ és szabályozó elektromos, elektronikus készülékek, berendezések, gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy elŇĎállításának mérésére szolgáló készülék, fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérŇĎ és tachométer; stroboszkóp

Fogalmak:

Nem minŇĎsül forgalomba hozatalnak: az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adókötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történŇĎ megszŇĪnés vagy üzletág-átruházás keretében történŇĎ tulajdonjog-átadás.

Nem minŇĎsül forgalomba hozatalnak: a termékdíj raktárból kiszállítás, ha ahhoz nem társul a termék tulajdonjogának átruházása

Nem minŇĎsül saját célú felhasználásnak: 2014. január 1. és február 14. között sem a termékdíj-köteles termék alapanyagként történŇĎ felhasználása esetén a gyártási folyamat során gyártási selejt, hulladék képzŇĎdése.

KézmŇĪipari tevékenység mentessége:

 • Nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség azt
 1. a kis- vagy mikro vállalkozást, amely
 2. a kézmŇĪipari szakmák jegyzékébe felvett (ideértve a mŇĪvészi kézmŇĪvességet is) tevékenységet végez, és
 3. a kötelezettség keletkezését megelŇĎzŇĎ évben az éves nettó árbevétele (bevétele) nem haladta meg a 600.000 forintot, és
 4. a kézmŇĪipari tevékenység keretében elŇĎállított áru csomagolására kizárólag természetes anyagból elŇĎállított csomagolóeszközt vagy csomagolóanyagot használ
 • A törvény fogalomhasználata alapján a mentesítés a befizetésre vonatkozik, ebbŇĎl következŇĎen az egyéb kötelezettségek (pl. nyilvántartás vezetése, bejelentés, bevallás) a kézmŇĪipari tevékenység végzŇĎjét is terhelik.

Bérelt göngyöleg:

 1. A vevŇĎ nyilatkozhat arról, hogy a kötelezettŇĎl megvásárolt raklapot
 2. engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetŇĎjeként vásárolja meg ( e ) pont szerinti nyilatkozat),
 3. engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetŇĎje számára használatra átadja (f) pont szerinti nyilatkozat
 • Nem minŇĎsül termékdíj-köteles saját célú felhasználásnak, ha az újrahasználható raklapot a tulajdonos engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetŇĎje rendelkezésére bocsátja
 • A 14 § (5) bekezdésének e) pontja szerinti átvállalás abban az esetben is alkalmazható, ha az újrahasználható csomagolószer vevŇĎje a csomagolószert engedélyezett bérleti rendszer keretében bérbe adja, vagy bércsomagoltatás keretében hozat létre csomagolást.

Termékdíj-átalány:

Az átalány kibocsátási határa az új termékcsoportok esetében:

 • Egyéb mŇĪanyag termék: 2 kg
 • Egyéb vegyipari termék: 200 kg
 • Irodai papír: 200 kg

Új és módosuló átalányösszegek:

 • Egyéb mŇĪanyag termék: 4000 Ft/ év
 • Egyéb vegyipari termék: 4000 Ft/ év
 • Irodai papír: 4000 Ft/ év
 • Reklámhordozó papír: 8000 Ft/ év

A csekély mennyiségŇĪ kibocsátásnál fontos figyelembe venni (amit sokszor félreértelmeznek), hogy csak a végfogyasztónak való értékesítés esetén vehetŇĎ igénybe!

A 2015-ös évtŇĎl a termékdíj változások mellett fokozottan kell figyelni a gazdálkodó cégeknek a hulladék-gazdálkodást érintŇĎ szabályozásra és adminisztrációkra is.

A 197/2014. Korm.rendelet az elektromos és elektronikai berendezésekre határoz meg feladatokat, a 440/2012-es Korm. rendelet pedig a hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeit szabályozza.

Az eddiginél precízebb, elektronikus úton teljesítendŇĎ adminisztrációs rendszer kiépítése van folyamatban, várhatóan a teljesítések ellenŇĎrzését is ehhez fogják igazítani.

 

Egy kis történelem:

Az 1995-ben bevezetett környezetvédelmi termékdíj legfontosabb célja, hogy a termékek elŇĎállítása, forgalmazása, felhasználása során okozott környezeti veszélyeztetések, illetŇĎleg károk megelŇĎzéséhez, csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen.

Környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni az egyéb kŇĎolajtermékek, a gumiabroncs, a hŇĪtŇĎközegek, a csomagolás, az akkumulátor, a reklámhordozó papír, valamint az elektromos és elektronikai berendezések (ide értve a hŇĪtŇĎberendezéseket is) importja, belföldi forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása után.

2008. január 1-jétŇĎl a Vám- és PénzügyŇĎrség látja el a környezetvédelmi termékdíj bevallásával, kiszabásával, befizetésével, visszaigénylésével és ellenŇĎrzésével kapcsolatos adóhatósági feladatokat. A környezetvédelmi termékdíj törvény változása nyomán a Vám- és PénzügyŇĎrség már nem csupán az importált, hanem a Magyarországon elŇĎállított, illetve az Európai Közösség más tagállamából behozott termékdíj-köteles termékek tekintetében is teljes körŇĪ jogosítványokat kap.

2012-tŇĎl - a 2011. évi LXXXV. törvény életbelépésével - jelentŇĎsen megváltoztak a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok: a csomagolás termékkategória helyett a csomagolószer vált termékdíj kötelessé. Az új rendelkezések értelmében a termékdíj kötelezettség nem a csomagolást végzŇĎnél, hanem a csomagolószer gyártójánál vagy importŇĎrénél keletkezik, azonban a jogalkotó lehetŇĎséget biztosított a csomagolószer adott kategóriáját meghatározott célra felhasználók körében a környezetvédelmi termékdíj kötelezettség átvállalására vagy nyilatkozat alapján termékdíj nélküli beszerzésére. A 2012. évi változások kismértékben megváltoztatták a többi termékkategóriába tartozó termékeket, de a fŇĎ termékcsoportok nem változtak.

2013. január 1-tŇĎl a környezetvédelmi termékdíj adóztatási feladatait az adóhatóság visszakapta a vámhatóságtól.

Szorosan az új termékdíj törvényhez tartozó 343/2011. (XII. 29.) kormányrendeletben pedig részben megváltoztak a környezetvédelmi termékdíj (KT) kódok, a csomagolószerek 2012. január 1-tŇĎl CsK kód alá kerültek besorolásra, de ami még ennél is fontosabb, hogy a termékdíj számlán történŇĎ feltüntetése még jobban szabályzott lett. A környezetvédelmi termékdíjat a számlán tételesen kell feltüntetni a kormányrendeletben elŇĎírt fix záradékszövegek alkalmazásával.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény várhatóan OKJ-s vizsgához fogja kötni a termékdíjraktár üzemeltetését és a termékdíj bevallások készítését is. Ezért érdemes tanácsadás kapcsán termékdíj ügyintézŇĎi képesítéssel (OKJ száma: 52 344 05 0010 52 03) rendelkezŇĎ cégeket felkeresni.

2014. július 1-tŇĎl a termékdíj törvény termékdíj raktári engedélyek beszerzését teszi lehetŇĎvé.


Source: www.okopack.hu